Nákupní taška je zatím prázdná

Je tu prázdno.
V klidu si vyberte.

Jít nakupovat

Staráme se o Apple pozitivní firmy a podnikatele. Nabízíme hardware a IT služby.

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží ve společnosti wefree care, s.r.o. (dále jako „prodávající").

IČO: 06287123, se sídlem na adrese Francouzská 299/98, 101 00, Praha 10.

I. Záruka za jakost

Prodávajíci odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, Že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 3. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů
 4. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího kontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalu.
 5. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu

II. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z řádného plnění (dále jako „reklamace") musí byt uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, nebo zasláním e-mailu na adresu obchod@wefree.cz.
 3. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 4. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci a vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

III. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatněni se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Záruční lhůta pro koncového spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není koncovým spotřebitelem (tj. pro podnikatele), pouze v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno výrobcem.
 5. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu. Jedná se výhradně o zboží, u kterého je tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. III. c) tohoto reklamačního řádu.
 6. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté,co zjistí,že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout, pokud je to možné, ihned, ve složitějších případech pak do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí byt vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynuti této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvoleny způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvoleny způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 9. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

IV. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 2. je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží
 3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci
 4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
 5. mechanické poškození zboží
 6. vadavzniklaneodbornouinstalaci,zacházením,obsluhounebozanedbánímpéče o zboží
 7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů
 8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno
 9. poškození v důsledku vyšší moci

V. Závěrečná ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle 514 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využit pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

VI. Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.08.2023